Avrupabirliği
Engellilerin Toplumsal Entegrasyonu

Kurumsal Kimlik

Vakfın Kuruluşu
Fiziksel Engelliler Vakfı, Kartal 3.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 30.1.1955 tarih, E:1995/51, K:1995/19 sayılı ilamı ile tüzel kişilik kazanarak 3358 numara ile Vakıflar Genel Müdürlüğü merkezi siciline kaydedilmiştir.

Kuruluş Gayesi
Engellilerin toplumsal hayatla bütünleşmelerini sağlamak maksadıyla eğitim, istihdam, sağlık, spor, kültür ve sanat alanlarında yatırımlar yapmak, hizmetler vermek, ekonomik yardım ve danışmanlık desteği sağlamak, her türlü ayrımcılığa maruz kalmalarını önleyici çalışmalar yürütmektir.

Vergi Muafiyeti
Vakfımız, Bakanlar Kurulu’nun 20.12.2010 gün, 2010/1204 Sayılı kararıyla vergiden muaf olmaya hak kazanmıştır. Vakfımıza bağış makbuzu karşılığı yapılan nakdi ve ayni bağışları, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesindeki kazancın % 5’ine kadar olan sınır içerisinde matrahdan indirme imkânı bulunmaktadır.

Yönetim Organları
Vakfın organları Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’ndan oluşmaktadır.

Mütevelli heyeti vakfın en yüksek karar organıdır. Vakfın kuruluş esnasında 86 olan mütevelli sayısı, zaman içerisinde gerçekleşen ayrılma, ölüm ve yeni katılımlar sonucu değişmiştir. Halen 82 kişilik bir mütevelli heyeti bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu, mütevelli heyetince Vakıf üyeleri arasından seçilen 7 asil, 5 yedek üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunun görev süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden seçilebilmektedir.

Halen Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr.Kahraman Emmioğlu’dur.

Merkez ve Temsilcilik Bilgileri
Vakıf merkezi İstanbul’dadır. Kazanılan deneyimleri İstanbul dışına taşımak ve yeni projeler geliştirmek üzere 29 Aralık 2012 tarihinde Gaziantep’te temsilcilik açılmıştır.

LOGOLAR

Fiziksel Engelliler Vakfı Logosu (indir-zip)

FEVSBK Logosu (indir-zip)